Naše služby

Analýza stávajících pojistných smluv a poradenství

MAI poskytuje komplexní pojišťovací služby – počínaje identifikací a rozborem potenciálně hrozících rizik, na nějž navazuje pečlivá analýza stávajících pojistných smluv. Ta zahrnuje především posouzení ohrožení podniku na základě  komplexní analýzy pojistně technických rizik.

V oblasti řízení a prevence rizik pro Vás současně provádíme pravidelná školení pro zájemce z řad Vašich zaměstnanců.

Průběžně sledujeme i vývoj na pojistném trhu a relevantní poznatky využíváme pro náš poradenský servis.

Odborné poradenství při ocenění majetku pro potřeby stanovení optimální pojistné částky

Před uzavřením majetkového pojištění zajišťujeme odbornou pomoc  při  stanovení pojistných částek pro nemovitosti, výrobní technologie a další movité věci.

Ke stanovení optimální pojistné částky jednotlivých předmětů pojištění standardně používáme speciální oceňovací software,  jehož výstupy jsou na pojistném trhu uznávané pojistiteli.

Naši specialisté jsou připraveni poskytnout v této problematice odbornou součinnost.

Tvorba komplexních pojistných programů

Na základě zjištěných a vyhodnocených pojistně technických rizik pro Vás naši specialisté zpracují návrh komplexního pojistného  programu. V případě veřejné zakázky rovněž  zpracují kompletní zadávací dokumentaci pro výběr pojistitele včetně provedení dalších úkonů souvisejících s administrací veřejné zakázky, a to zejména:

 –  vypracování požární zprávy na základě požárně – technické prohlídky

–  komplexního posouzení ohrožení podniku

–  odborné pomoci při stanovení pojistných částek, limitů pojistného plnění, výše spoluúčastí, apod.

–  vypracování  nezávislého kvalifikovaného vyhodnocení a komparace nabídek předložených  pojistiteli na základě veřejné zakázky

Správa sjednaných pojistných smluv

V rámci správy sjednaných pojistných smluv provádíme:

–  aktualizaci pojistných smluv  podle skutečného stavu majetku, aktuálního vývoje v oblasti pojištění a požadavků zájemce po celou dobu její platnosti

–  předkládání návrhů pro zlepšení a aktualizaci pojištění včetně zajištění požadovaných změn pojištění v průběhu pojistného roku

–  sledování  lhůt k revizi pojistných smluv

–  vyúčtování pojistného ve stanovených lhůtách

Risk management

Důležitou podmínkou úspěšného podnikání je nejen odborná zdatnost, ale i správná znalost rizik, která podnikatelskou činnost ohrožují a dále pak jejich kompetentní řízení. Některá rizika lze odstranit či alespoň zmírnit správnou organizací práce, používáním moderních technologií či výběrem zkušených a vyškolených pracovníků. Přes všechna tato opatření však prakticky nelze spolehlivě vyloučit nebezpečí vznikající působením lidského fakturu, jako je nepozornost, neopatrnost či pochybení. Proto je důležité alespoň minimalizovat dopad potenciálních rizik na hospodaření firmy.

 

Náš servis zahrnuje:

  •    – analýzu Vašich rizik
  •    – vyčíslení možných škod, které by při souhře nepříznivých okolností mohly nastat
  •    – návrh opatření minimalizujících expozici rizika
  •    – poradenství ohledně vhodných proporcí mezi investicemi do zábranných opatření a pojištění
  •    – vypracování rizikové zprávy

Likvidace pojistných událostí

Postup při řešení pojistných událostí našich klientů

 

Nastane-li škodní událost, hájí zájmy našich klientů tým zkušených odborníků. Jakmile od Vás obdržíme prvotní informace o škodní události, zajistíme nahlášení škody a aktivně přebíráme veškerou další komunikaci s pojistitelem – počínaje zabezpečením prohlídky přes zajištění zálohy u velkých a komplikovaných škod až po závěrečnou výplatu pojistného plnění. V průběhu celého likvidačního procesu poskytujeme konzultační servis.

 

Naše jednání je profesionální, efektivní a pružné. Osobní přístup, jehož snahou je minimalizace administrativního zatížení klienta, je samozřejmostí.

 

 

Řešení škod jako samostatný likvidátor pojistných událostí pro externí partnery:

 

Škodní agenda, kterou řeší naši pracovníci, je rozsáhlá. Zahrnuje nejen běžný servis pro klienty našeho portfolia, ale i komplexní management škod, který poskytujeme jiným společnostem, jako jsou například leasingové společnosti, zahraniční pojišťovny, nebo zahraniční likvidátoři, kteří potřebují řešit škodní události dle lokální legislativy v České republice.

 

V regionu střední a východní Evropa působíme již několik let jako likvidátor škodních událostí z produktového pojištění Happy Care pro zahraničního pojistitele. Pojištění Happy Care lze získat spolu s koupí výrobku v síti Electroworld, zákazníkům nabízí ochranu zakoupeného zboží nad rámec reklamačního řádu proti poškození náhlou nepředvídatelnou událostí (více na www.happycare.cz).

 

Rovněž působíme jako nezávislý likvidátor zahraničních pojistitelů pro jejich produkty pojištění prodloužených záruk na motorová vozidla.

 

MAI rovněž poskytuje v rámci online programu pro pojištění přepravy Marine Insurance Express škodní servis pro mezinárodní přepravce, kteří operují v regionu CEE.

 

V oblasti odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla působí naše společnost také jako korespondenční partner pro zahraniční pojistitele v ČR v souvislosti s likvidací pojistných událostí v systému zelené karty i jako škodní zástupce dle 4. direktivy.

Našim zahraničním partnerům poskytujeme podporu i při řešení škod z havarijního pojištění (znalecké posudky, opravy vozidel, ekologická likvidace vozidel apod.)

Zaměstnanecké benefity

Pomáháme firemní klientele řešit oblast zaměstnaneckých výhod. Pro Vaše zaměstnance představují benefity vhodný prostředek motivace a pro Vaši firmu úsporu mzdových nákladů.

 

Vzhledem k naší působnosti ve střední a východní Evropě jsme schopni předložit Vám integrované řešení pokrývající nejen celý tento region, ale díky našim partnerům i v dalších zemích světa, dle potřeb klienta.

 

NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ:

 

– audit stávajícího systému benefitů

– tvorbu strategie v oblasti zaměstnaneckých benefitů

–  návrh sytému zaměstnaneckých benefitů

–  poradenství v oblasti využití daňových výhod

–  organizaci výběrových řízení na vhodného poskytovatele (nejen mezi českými pojistiteli, ale i zahraničními, např. Lloyds a další)

–   komunikaci benefitů zaměstnancům

–   implementaci navrženého systému benefitů

–   správu systému a pomoc s řešením škodních událostí

Pojistné programy pro pojištění v zahraničí

Pro globální i nadnárodní společnosti vytváříme komplexní mezinárodní pojistné programy, které umisťujeme u světových pojišťoven. Tyto programy umožňují zabezpečit pojistné krytí  společnosti na centrální úrovni. Nadnárodní společnosti díky mezinárodním pojistným programům získávají jistotu, že jejich rizika jsou stejným způsobem kryta bez ohledu na místo pojištění kdekoliv na světě. Díky centrálnímu sjednání získá společnost i krytí takových rizik, která by na lokálním trhu nebyla pro dceřinnou společnost dostupná. 

Služby zajistného makléře

MAI má vynikající vztahy s vedoucími světovými zajistiteli a trhy. Naše sesterská společnost MAI RE spolupracuje od poloviny 90. let minulého století se všemi nejvýznamnějšími zajistiteli aktivně působícími v celém regionu střední a východní Evropa.

 

Díky MAI RE patříme k vedoucím zajistným makléřům našeho regionu. Našimi klienty v oblasti zajištění jsou pojišťovny působící ve všech segmentech pojištění, zejména v oblasti pojištění motorových vozidel, majetku a velkých průmyslových rizik. Máme bohaté vazby na všechny významné zajišťovny po celém světě včetně Munich Re, Swiss RE, Hannover RE.

 

Abychom vyhověli měnícím se potřebám podnikatelské sféry, poskytujeme i fakultativní zajištění pro individuální rizika umisťovaná zejména na londýnském trhu, kde máme rozsáhlé zkušenosti a kontakty v oblastech:

–  letectví

–  námořní dopravy

–  petrochemie

–  odpovědnost managementu

–  profesní odpovědnosti

Managing General Agency (MGA)

Takzvaná Managing General Agency (MGA) je forma spolupráce, kdy pojistitel poskytuje svým agentům rozšířené pravomoci. Takováto MGA je oprávněna upisovat v striktně stanoveném rozsahu daná rizika, určovat pojistné sazby, spravovat sjednané pojistné smlouvy a rovněž i řešit s nimi související pojistné události.

 

MAI v této oblasti pomáhá svým partnerům při vytváření takovýchto řešení pro různé druhy pojištěni od produktů pojištění motorových vozidel, přes pojištěni přepravy až po speciální rizika.

 

MAI CEE v současné době provozuje několik takovýchto MGA v regionu.