Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím subjektům představuje důležitou ochranu každého podnikatele, neboť dojde-li ke škodě způsobené porušením právních povinností, mohou nároky uplatňované poškozenými dosáhnout i takové výše, že jejich financování z vlastních zdrojů by mohlo ohrozit samotnou existenci společnosti.

Na co se pojištění vztahuje
Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené provozní činností uvedenou v pojistné smlouvě a výkonem vlastnických práv k nemovitostem, jejich správou a provozem těchto nemovitostí, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

Příklady možných odpovědnostních škod• škody způsobené provozní činností
• odpovědnost z držby nemovitostí
• odpovědnost za škody na věcech vnesených a odložených
• odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
• odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných
• odpovědnost za škody na cizích věcech převzatých do opravy
• odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
• regresy zdravotních pojišťoven
• odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
• odpovědnost za škody na životním prostředí

Při pojistné události pojistitel hradí zejména
• škody na zdraví a na životě
• majetku
• finanční škody
• náklady právního zastoupení pojištěného i poškozeného v souvislosti s uplatněným nárokem
• nezbytné odborné posudky

Škody způsobené vadou výrobku
Pojištění obecné odpovědnosti může být na základě speciálního ujednání rozšířeno i o odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Pojištění se potom vztahuje i na takové
škody, které byly způsobeny výrobky dodanými pojištěným na trh v době trvání pojištění.
Zvláštním ujednáním lze dohodnout i územní rozsah pojištění (Česká republika/zahraničí).

Pojištění profesní odpovědnosti
Při vykonávání některých specializovaných činností má podnikatel ze zákona povinnost uzavřít pro případ škody způsobené výkonem své činnosti speciální pojištění. Tuto povinnost mají:
• autorizované osoby (architekti, inženýři) a technici činní ve výstavbě
• zdravotnická zařízení, lékaři, stomatologové a lékárníci
• advokáti, notáři a soudní exekutoři
• patentoví zástupci, oceňovatelé majetku, dražebníci
• auditoři, daňoví poradci
• insolvenční správci
• zadavatelé klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků
• provozovatelé objektů s nebezpečnými látkami
• výrobci a distributoři tepelné energie
• poskytovatelé sociálních služeb
• zprostředkovatelé pojištění a zajištění
• myslivci
• provozovatelé silniční a drážní dopravy
• provozovatelé plavidel
• provozovatelé jaderných zařízení
• provozovatelé letadel a poskytovatelé letové služby

D&O (odpovědnost členů statutárních a dozorčích orgánů)
Toto odpovědnostní pojištění chrání představitele společnosti, kteří mají rozhodovací pravomoc před následky chyb způsobenými nedbalostí, nedodržením či porušením povinností plynoucích z výkonu funkce. Snížení rizika dopadu na ekonomickou situaci společnosti tak členům statutárních orgánů zajišťuje vyšší jistotu při vykonávání funkce a zároveň poskytuje větší volnost při rozhodování bez obav o svůj osobní majetek.
Příklady častých pochybení:
• dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy
• pracovně-právní vztahy
• vztahy s akcionáři, společníky
• akvizice, restrukturalizace společnosti