Pojištění majetku

 

 Pojištění majetku slouží k finanční kompenzaci škody v případě nahodilého, nečekaného poškození, zničení majetku nebo jeho odcizení. Rozsah pojistného krytí lze sestavit dle specifických požadavků klienta.

Pojištění lze sjednat pouze na vyjmenovaná živelní rizika, například:

–  požár, úder blesku, výbuchem, pád nebo náraz letadla

–  vichřice, krupobití, povodeň, záplava, zemětřesení

–  sesuv nebo pokles půdy, sesouvání nebo zřícení lavin

–  pád stromu nebo stožáru, tíha sněhu nebo námrazy

Pojistné krytí lze podle potřeby klienta rozšířit o další rizika, zejména o:

–  poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení

–  náraz motorového vozidla nebo jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu

–  úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus), poškození, zničení skel

–  kouř, aerodynamický třesk

–  odcizení – krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

–  vnitřní nepokoje, stávky, apod.

Nejširší pojistnou ochranu poskytuje pojištění typu all risks; to kryje všechna pojistná nebezpečí, která nejsou v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě výslovně z pojistného krytí vyloučena.

 

Pojištění přerušení provozu

Standardní součástí pojištění majetku je pojištění přerušení provozu.

Kryje finanční ztráty, které jsou způsobeny přerušením provozu následkem škody na věcech sloužících pojištěnému provozu.

Finanční ztrátou je zejména ušlý zisk z výrobní a obchodní činnosti pojištěného, kterého by jinak dosáhl během doby trvání přerušení provozu.

Pojištění také kryje stálé náklady, které se nemění s objemem výkonů a pojištěný je musí hradit i v případě, že je provozní činnost úplně zastavena (např. mzdy, odpisy, apod.)

Pojistné plnění je poskytováno po tzv. dobu ručení, kterou si pojištěný s ohledem na své potřeby zvolí sám.

Doba ručení začíná okamžikem vzniku škody a končí obnovením pojištěného provozu do stavu před vznikem této škody nebo uplynutím sjednané doby ručení.

 

 Při rozhodování o rozsahu pojistné ochrany můžete počítat s pomocí našich specialistů. Ve spolupráci s Vámi Vám zpracují návrh majetkového pojistného programu.