Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel je určeno všem vlastníkům a provozovatelům motorových a přípojných vozidel, bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.
Nabídka na našem trhu je velmi pestrá – počínaje samotným povinným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla třetím osobám, jehož sjednání je uloženo zákonem 168/1999 Sb., přes dobrovolné havarijní pojištění s volitelným rozsahem rizik a připojištění až po speciální pojistné produkty.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (Povinné ručení)

Platná smlouva o povinném ručení je základní podmínkou pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Toto pojištění chrání pojištěného před důsledky škody způsobené provozem vozidla jinému, ať už se jedná o újmu na zdraví, na věci nebo na ušlém zisku. Povinnost sjednat smlouvu se vztahuje na všechna vozidla vymezená zákonem168/1999 Sb. s registrací na území České republiky. Ochrana poskytovaná pojistitelem platí pro území všech členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor. Zákon rovněž stanovuje minimální limit pojistného plnění, který činí 35 mil. Kč pro škody na zdraví a na životě pro každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a 35 mil. Kč pro škody na věci a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených. Převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými sjednaný limit pojistného plnění, pojistné plnění se každému poškozenému poměrně snižuje. S nadlimitními nároky se poškozený má možnost obrátit přímo na viníka nehody, proto pojistitelé nabízejí i produkty s vyššími limity pojistného plnění.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění slouží ke krytí škod na vlastním vozidle, k nimž dojde při živelní události, v důsledku havárie, vandalismu a odcizení celého vozidla nebo jeho části, a to bez ohledu na to, který z účastníků nehody havárii zavinil. Konstrukce produktů nabízených jednotlivými pojistiteli se liší nejen výší a variabilitou spoluúčastí, ale i rozsahem rizik a jejich kombinacemi. Podle konkrétních podmínek je pak vhodné volit i případné připojištění: např. pojištění skel, které Vám poskytne pojistné plnění i v případě, kdy by samotná výměna čelního skla nepřekročila výši sjednané spoluúčasti.

Doplňková připojištění

• úrazové pojištění osob ve vozidle

pro případ smrti nebo trvalých následků úrazu

• pojištění zavazadel
pro případ poškození, zničení nebo odcizení zavazadel v souvislosti s pojistnou událostí

• pojištění asistenčních služeb
zajišťuje pomoc v nepříjemných situacích vznikajících při provozu vozidla; jejich rozsah se liší nejen dle pojistitele, ale i dle zvoleného pojistného produktu. V základní podobě zahrnuje pomoc přímo na místě nehody (zpojízdnění vozidla, odtah nepojízdného a jeho úschova na limitovanou dobu), vyšší formy nabízejí pomoc i v případě poruchy a nabízejí širší spektrum služeb (např. poskytnutí náhradního vozidla, řeší pomoc při ztrátě klíčů, zablokování vozidla, nedostatek paliva apod.); kromě rozsahu nabízených služeb je zde třeba zvolit i vhodnou výši pojistné částky

• pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
pojištění kryje náklady na zapůjčení náhradního vozidla stejné kategorie, jako je pojištěné vozidlo, po dobu opravy vozidla poškozeného při pojistné události

• GAP
pojištění se sjednává pro případ finanční újmy, která vzniká při výplatě pojistného plnění v případě totální škody nebo odcizení a kryje rozdíl mezi pořizovací a obvyklou cenou; k finanční ztrátě dochází nejen v těchto případech, ale díky sjednané spoluúčasti, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění, prakticky vždy

• pojištění prodloužené záruky vozidla
slouží ke krytí nákladů na odstranění závad po skončení záruční doby

• právní ochrana
Pojištění právní ochrany chrání účastníky silničního provozu, kteří se dostanou do složité situace a následně tak musí hájit své zájmy u soudu. Pojistitel přebírá až do výše pojistné částky náklady na uplatnění práva pojištěného (zejména právní porady, náklady soudního řízení, odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení nebo za obhajobu (zastupování) v trestním řízení, náklady na vypracování znaleckého posudku, případně dle sjednaných podmínek poskytne kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby). Volit lze mezi právní ochranou vozidla a právní ochranou řidiče.       

  • právní ochrana vlastníka vozidla
    Pojištění se uzavírá na konkrétní vozidlo, pojištěnými jsou kromě vlastníka i provozovatel, držitel a řidič vozidla, jehož registrační značka je uvedena v pojistné smlouvě, včetně  spolucestujících osob.
          
  • právní ochrana řidiče
    Pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě a právní ochrana je u tohoto produktu poskytována bez ohledu na to, jaké vozidlo pojištěný řídil. Pojištění je proto zvláště vhodné pro profesionální řidiče.

Správnou volbou rozsahu pojištění lze dosáhnout funkční ochrany Vašeho vozidla. Naši specialisté jsou však připraveni navrhnout Vám i vhodnou kombinaci rizik, tak aby pojištění bylo Vás také cenově výhodné, neboť řada pojistitelů nabízí u sdružovaných rizik zvýhodněné podmínky.
U flotilových pojištění za Vás vyřídíme administrativu nezbytnou pro uzavření smlouvy s pojistitelem a následně smlouvu převezmeme do naší správy, čímž zcela minimalizujeme Vaši vlastní agendu.