Pojištění přepravy zásilek

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění je určeno především vlastníkům zásilek (prodávající nebo kupující) a dále zasílatelským společnostem, které v rámci obstarání přepravy jsou mj. povinni přepravovanou zásilku pojistit.

Poskytuje pojistné krytí rizika ztráty, zničení nebo poškození zásilky, pokud k němu došlo během přepravy, nakládky, vykládky a skladování.

Žádný vlastník zásilky by se neměl spoléhat na to, že dopravce převzetím zásilky přebírá veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která na zásilce během přepravy vznikne.

Pojištění lze sjednat:

proti všem nebezpečím:

Tento nejpoužívanější rozsah pojištění kryje všechny škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, pokud není výslovně v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě vyloučena.

Vyloučeno je zejména:

–  poškození, které měla zásilka před naložením

–  vadné, nevhodné nebo nedostatečné balení

–  nesprávné naložení

–  nevhodná přeprava nebo skladování

–  zpronevěra

–  nedodržení dodací lhůty

 

Příklady škod z pojištění přepravy zásilek

–  živelní škody

–  havárie dopravních prostředků vč. ztroskotání či pohřešování námořních lodí

–  zřícení skladovacích budov

–  škody při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při manipulaci s ní

–  odcizení zásilek, loupež

–  vandalismus

–  úhrada nákladů na společnou havárii

 

proti vyjmenovaným nebezpečím:

Pojistné krytí je zúženo pouze pro vybraná pojistná nebezpečí, tj. škody vzniklé nehodou dopravního prostředku, živelní událostí (zejména požárem, záplavou, vichřicí apod.)

Toto pojištění zpravidla nezahrnuje riziko pohřešování zásilky.

 

Připojištění speciálních rizik:

I přesto, že pojištění se zpravidla sjednává v režimu tzv. all risks, v základním rozsahu jsou vyloučena některá rizika, která si může vlastník zásilky podle svého uvážení a potřeby připojistit. Jde zejména o:

–  škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozbitím, zapařením, plísní, působením živočichů, úbytkem hmotnosti, vlivem oxidace apod.

–  válečná rizika, rizika stávek, občanské nepokoje, terorismus

–  rizika při námořní přepravě,

–  rizika z přepravy nebezpečných látek a výrobků

 

Pojištění lze uzavřít:

–  pro každou jednotlivou zásilku:

Sjednává se pouze pro jednu konkrétní přepravu zboží

–  pro všechny zásilky, které prodávající nebo kupující společnost přepravuje:

Sjednává se formou rámcové smlouvy a jednotlivé zásilky jsou do pojištění přihlašovány individuálně nebo formou měsíčního hromadného hlášení

 

Pojištění odpovědnosti zasílatele 

Pojištění je určeno společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní zasílatelství.

Pojištění se sjednává pro právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností zasílatele, a to:

–  odpovědnost za škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

–  odpovědnost za finanční škodu

Pojištění odpovědnosti zasílatele kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy, za něž zasílatel odpovídá příkazci. Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení bezprostředně hrozících škod a na jejich zamezení. Pojištění současně kryje náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

Zejména se jedná o škody

–  v důsledku poskytnutí chybných dispozic dopravci

–  vzniklé chybným zajištěním přepravy

–  v důsledku chybně vyplněných údajů v přepravních dokladech

–  vzniklé nesprávným zajištěním zásilky na vozidle, použitím nevhodného dopravního prostředku

 

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění je určeno dopravním společnostem, které provozují dopravu pro cizí potřebu na základě přepravního dokladu, a to jak vnitrostátní dopravu podle právních předpisů platných v České republice, tak mezinárodní silniční dopravu podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (“Úmluva CMR”).

Základní rozsah pojištění kryje právním předpisem stanovenou odpovědnost silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravované věci, tj. odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození přepravovaných věcí.

Současně pojištění kryje náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

 

Pojištění je možné rozšířit o další, tzv. volitelná připojištění, která jsou v základním rozsahu pojištění vyloučena, například:

–  Škody způsobené smluvním přepravcem

–  Škody vzniklé na přepravovaných výbušninách, třaskavinách

–  Škody nastalé při kabotáži v rámci EU

–  Škody v  rozsahu čl. 24 Úmluvy CMR

–  Škody na přepravovaných ojetých motorových vozidlech

–  Úhrada nákladů na likvidaci zničeného převáženého zboží

 

Příklady škod z pojištění odpovědnosti silničního dopravce

–  poškození nákladu v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění

–  pád zboží při nakládce, vykládce

–  poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu zboží

–  poškození rychlokazitelného zboží v důsledku náhlé poruchy chladicího zařízení, špatného nastavení teploty termostatu

–  únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení,

–  vloupání do nákladového prostoru, krádeže zboží při přepravě, kterou zajišťuje dopravce

 

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Dopravní společnosti provozující vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny mají kromě jiného zákonnou povinnost prokázat svoji finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy.

Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost

(Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.)

Finanční způsobilost, kterou dopravce prokazuje místně příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího, musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy.

Pokud dopravce finanční způsobilost Dopravnímu úřadu neprokáže, v rámci správního řízení mu hrozí odebrání koncese k provozování příslušné dopravy.

Dopravce prokazuje zákonem předepsanou finanční způsobilost svým obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků, provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, bankovní zárukou.

Jiným způsobem prokázání finanční způsobilosti je „Smlouva o ručení“ uzavřená mezi dopravcem a pojišťovnou.

 

Naši specialisté jsou připraveni navrhnout každému klientovi takový rozsah pojistitelných rizik, aby pojištění dosahovalo optimální pojistné krytí za přijatelnou cenu.