Pojištění zaměstnanců

 

Zaměstnanecké pojistné programy jsou uzavírány na základě rozhodnutí zaměstnavatele o pravidelných příspěvcích na jednotlivé pojistné smlouvy zaměstnanců. Příspěvky na soukromé životní pojištění jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, pokud jsou založeny na kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě a současně splňují podmínky dané zákonem:

–  pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití)

–  zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným a současně plátcem daně

–  smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a minimálně do 60 let věku pojištěného

 

Výhody pro zaměstnavatele:

–  jakákoliv výše příspěvku je plně daňově uznatelným nákladem – neplatí se z něj sociální ani zdravotní pojištění

–  zaměstnavatel může sjednat pojištění pouze pro vybrané skupiny zaměstnanců,

–  zaměstnavatel může rozhodnout o výši příspěvku pro každého zaměstnance individuálně nebo plošně

–  příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní nebo úrazové pojištění zvyšuje motivaci zaměstnanců a jejich spokojenost roste

 

Výhody pro zaměstnance

–  příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (příslušného zaměstnance) až do výše 30 000 Kč ročně

–  příspěvek je osvobozen také od platby sociálního a zdravotního pojištění

–  v rámci skupinového pojištění se provádí posuzování zdravotního stavu zaměstnance ve zjednodušené formě

 

Zaměstnanecký pojistný program lze sjednat v rozsahu:

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

Pojištění trvalých následků úrazu

Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu

Pojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici (hospitalizace) v důsledku úrazu

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pojištění pobytu v nemocnici z důvodu nemoci

Pojištění invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci

 

Pojištění managementu

Pojištění managementu společnosti slouží především k motivaci a udržení klíčových zaměstnanců, a tím zároveň pomáhá firmám stabilizovat pracovní tým na nejvyšší úrovni řízení. Pojištění se zpravidla sjednává na dobu 1 až 5 let.

Pojištění se sjednává zejména :

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin

Pojištění trvalých následků úrazu

Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu

Pojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici (hospitalizace) v důsledku úrazu

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pojištění pobytu v nemocnici z důvodu nemoci

Pojištění invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci