Speciální pojištění

 

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je efektivním finančním nástrojem pro řízení struktury pohledávek. Vztahuje na obchodní dodavatelské úvěry, které dodavatel poskytne svým odběratelům při dodávce zboží nebo služeb, pokud odběratel tuto pohledávku nezaplatí z důvodu:

–  platební nevůle

–  platební neschopnosti (konkurs, vyrovnání, exekuce).

Smyslem tohoto pojištění však není pouze ochrana pro případ neuhrazení plateb z důvodu platební nevůle či platební neschopnosti.  Pojištění pohledávek poskytuje komplex služeb, mezi které patří zejména:

–  průběžné sledování bonity existujících odběratelů

–  poskytnutí komplexních informací o potenciálních odběratelích a tím snížení rizika při hledání nových odběratelů

–  zvýšení úvěrové bonity pojištěné společnosti při jednání s bankou

–  vymáhání pohledávek

Pojištění se uzavírá formou rámcové smlouvy.  Na každého odběratele se stanovuje tzv. úvěrový limit, za který pojišťovna ručí. Pojištění se vztahuje na obchodní dodavatelské úvěry, které pojištěný dodavatel poskytne svým odběratelům při dodávce zboží nebo služeb v zahraničí i v tuzemsku (odložená platba např. 30, 60 dní apod., max. však 360 dnů)

 

Ekologická újma

Provozovatelé vyjmenovaných činností mají objektivní odpovědnost za způsobenou nebo i jen hrozící ekologickou újmu.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě ukládá původci ekologické újmy povinnost nést náklady obnovy určitých složek životního prostředí do původního stavu.

Složky životního prostředí, které chce stát tímto způsobem chránit, se týkají v zásadě čtyř okruhů. Jde o volně žijící chráněné živočichy a planě rostoucí chráněné rostliny a jejich přírodní stanoviště, podzemní a povrchové vody a půdu.

S účinností od 1. ledna 2013 zákon požaduje, aby provozovatelé určitých specifických průmyslových činností měli sjednáno tzv. finanční zajištění pro jimi způsobenou ekologickou újmu.

Stát od škůdce, který škodu způsobí, nechce nahradit škodu v penězích, ale chce, aby škůdce uvedl poškozenou složku životního prostředí do původního stavu.

Zákon škůdci ukládá povinnost nést v zásadě všechny náklady, které v této souvislosti vzniknou, jak v návaznosti na preventivní a nápravná opatření, tak i jiné náklady, které v této souvislosti vzniknou správnímu orgánu vzhledem k tomu, že povede správní řízení.

 

Pojištění záruk

Předmětem pojištění je záruka vystavená zákazníkovi dodavatelem v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy. Pojištění kryje riziko neoprávněného čerpání ze záruky.

Mezi běžné druhy záruk patří:

Záruka za nabídku (Bid Bond, Provisional Guarantee)
Závazek uhradit za příkazce stanovenou částku v případě, že příkazce neuzavře smlouvu , resp. nesplní podmínky nabídky vybrané v soutěži – používá se při výběrových řízení nebo veřejných zakázkách.

Akontační záruka (Advance Payment Bond/Guarantee)
Závazek vrátit beneficientovi platby, které poskytl dodavateli jako platbu předem (uplatňuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky smlouvy, zejména z hlediska dohodnutého rozsahu dodávky).

Záruka za řádné provedení smlouvy (Performance Bond)
Závazek uhradit za dodavatele kauci v případě, že nesplní podmínky smlouvy, především z hlediska lhůty a kvality dodávky. Ručení je zpravidla ukončeno kvalitativní přejímkou, ale může být ujednáno i jeho trvání po celou dobu technické záruky.