Technická rizika

 

Pojištění technických rizik nabízí širokou pojistnou ochranu pro strojní a elektronická zařízení. Pojištěním je koncipováno jako tzv. „all risks“ pojištění.  Jsou kryta především rizika náhlého poškození či zničení věci jakoukoliv nahodilou událostí, pokud není výslovně v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě vyloučena.

 

Do pojištění technických rizik patří:

Pojištění strojů a strojních zařízení vč. přerušení provozu

Pojištění elektroniky

Pojištění stavebních a montážních činností.

 

Strojní pojištění


Pojištěním je kryto riziko náhlého poškození nebo zničení stroje nebo strojního zařízení, jehož příčinou jsou např.:

–  vnitřní mechanická porucha, vniknutí cizího předmětu

–  vada materiálu,

–  konstrukční chyba, výrobní vada,

–  chyba obsluhy, nešikovnost, nedbalost,

–  náraz dopravního prostředku

–  selhání měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení,

–   přetlak páry, plynu nebo kapaliny,

–  podtlak, nedostatek vody v kotlích,

–  fyzikální výbuch, roztržení odstředivou silou,

–  zkrat, přepětí, indukce

Pojištění strojů a strojních zařízení může být dále doplněno pojištěním proti živelným rizikům, odcizení, vandalismu, apod.

 

Přerušení provozu

Pojištění kompenzuje finanční ztráty, které vzniknou z důvodu výpadku výroby, k němuž došlo v důsledku poškození nebo zničení pojištěného stroje či strojního zařízení.

Finanční ztrátou se rozumí:

–  fixní náklady, které je nutné vynakládat i během přerušení provozu (leasingové, úvěrové splátky, mzdy, odvody, stálé platby apod.

–  ušlý zisk z výrobní či obchodní činnosti

–  zvýšené náklady na provoz (náklady za práci přesčas, náklady za aplikaci náhradních pracovních metod apod.)

 

Pojištění elektroniky

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení a jejich příslušenství nahodilou, nepředvídatelnou událostí, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání zařízení.

Pojištění zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě, a to včetně živelních škod, odcizení, vandalismus, apod.

Nabízí komplexní pojistnou ochranu včetně častých škod způsobených lidským faktorem, jako jsou:

–  chyba obsluhy

–  nešikovnost

–  neodborné zacházení

–  nezkušenost, apod.

 

Pojištění je vhodné zejména pro:

–  kancelářskou a výpočetní techniku včetně software

–  komunikační a zdravotnickou elektroniku

–  zabezpečovací elektroniku

–  provozní elektroniku

 

Pojistné krytí je možné rozšířit také o náklady na:

–  obnovu standardních a uživatelských programů

–  znovupořízení nebo opětovné vložení dat

–  náhradní zařízení

–  výdaje za práci přesčas

 

Stavebně montážní pojištění

Toto pojištění kryje škody, ke kterým může dojít v souvislosti s budováním stavebního nebo montážního díla.

Pojištění se koncipováno jako “all risks“ pojištění.

Jsou kryta především rizika náhlého poškození či zničení věci jakoukoliv nahodilou událostí, pokud není výslovně v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě vyloučena.

Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Pojistné plnění náleží tomu, kdo byl škodou postižen, či tomu, kdo vynaložil náklady na její odstranění.

 

Pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem:

–  škody při provádění samotného stavebního nebo montážního díla

–  škody na stavebním či montážním materiálu a stavebních strojích

–  škody na zařízení staveniště

–  škody při zkušebním provozu nebo v záručním období

–  škody vzniklé třetí osobě v souvislosti se stavbou

–  škody, které si navzájem způsobí subjekty zúčastněné na budování díla

–  finanční ztráty investora způsobené zpožděním při uvedení díla do provozu

 

Rozsah pojistné ochrany má pojištěný možnost si určit podle svých potřeb.