Zemědělská pojištění

Je určeno všem subjektům, které podnikají v zemědělství nebo lesnictví.

Zemědělské pojištění je podporováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

 

Jaké pojištění Vám pomůžeme sjednat?

–  pojištění plodin, ovoce, vinné révy, trvalých travních porostů, okrasných rostlin, rostlin ve sklenících nebo fóliovnících, semenných porostů
–  pojištění lesních porostů a lesních školek

–  pojištění hospodářských zvířat
–  pojištění koní

–  pojištění zemědělských staveb
–  pojištění movitých věcí, inventáře
–  pojištění zemědělské techniky
–  pojištění zásob

–  pojištění odpovědnosti za škody

 

Pojištění plodin

Pojištění kryje ztráty na výnosech plodin vzniklých v důsledku nepříznivých vlivů počasí, jimiž jsou zejména:

–  požár

–  krupobití,

–  vichřice,

–  povodeň, záplava

–  sesuv půdy

–  vyzimování, jarní mráz

 

Pojištění lesních porostů a lesních školek

Pojištění se sjednává především pro případy poškození nebo zničení lesních porostů požárem a vichřicí.

Pojistit lze také náklady vynaložené na vytěžení poškozeného porostu a případně na znovuzalesnění.

 

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění lze sjednat jak pro soubory hospodářských zvířat (tj. skot, prasata, ovce, kozy nebo drůbež), tak i pro jednotlivé kusy, které jsou označeny identifikačními znaky (tetování, výžehy, vrubování, visačky, ušní známky apod.).

Pojištění se vztahuje na případy uhynutí, utracení, nucené porážky z důvodu:

–  nákazy (BSE, ptačí chřipka, slintavka…)

–  jiná hromadná infekční a parazitární onemocnění

–  zasažení zvířete elektrickým proudem

–  neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu

–  přehřátí organizmu (drůbež)

–  akutní otrava zvířete exogenními látkami

–  živelné události

–  odcizení (skot chovaný na pastvinách)

 

Pojištění koní

Pojištění lze sjednat pro všechny kategorie koní (dostihové, sportovní koně, plemenné hřebce, plemenné klisny, hříbata, užitkové koně).

Pojištění kryje rizika uhynutí, utracení a nutnou porážku pojištěného zvířete z důvodu nákazy, živelní události, úrazu, operace, porodu nebo zmetání, akutní otravy, získané nemoci.

 

Pojištění lze rozšířit o doplňková připojištění:

–  pojištění plodu a hříběte do 6 měsíců stáří

–  náklady na léčení po úrazu, kolice nebo porodu

–  ztráta schopnosti závodit

 

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody

 V rámci komplexního zemědělského pojištění lze současně sjednat pojištění majetku a odpovědnosti za škodu související s provozem zemědělské výroby za výhodných podmínek.

 

Majetkové pojištění lze sjednat pro:

–  zemědělské stavby

–  movité věci, inventář

–  zásoby

–  zemědělskou techniku

 

Pojištění kryje především rizika poškození nebo zničení majetku živelní událostí, odcizením, úmyslným poškozením nebo zničením věci, v případě zemědělských strojů také strojní rizika.