Pojištění odpovědnosti za škodu

 

Pojištění odpovědnosti za škody

Každý, kdo zahájí svoji podnikatelskou činnost, by měl být řádně pojištěn s ohledem na  všechna rizika, která jeho podnikatelská činnost sebou nese. Podnikat v jakémkoliv oboru bez odpovědnostního pojištění je velmi riskantní. Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu pro případ škod způsobených třetím osobám v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a z toho vyplývajících uplatněných nároků na náhradu škody.

 

Základní rozsah pojistného krytí zahrnuje zejména škodu vzniklou třetí osobě na věci, na zdraví nebo usmrcením

–  způsobenou provozní činností

–  způsobenou vadným výrobkem

–  vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti

 

U škody na věci pojišťovna hradí za pojištěného oprávněné nároky poškozeného:

–   skutečnou  škodu  (tj.  hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání pojištěného zmenšen majetek poškozeného)

–  ušlý zisk  (tj. majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě).

 

U škody na zdraví pojišťovna hradí za pojištěného oprávněné nároky poškozeného:

–  jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění

–  opětovné plnění při ztrátě na výdělku, ztrátě na důchodu

–  náklady na výživu pozůstalým v případě usmrcení

–  účelné náklady spojené s léčením a při usmrcení

–  řiměřené náklady spojené s pohřbem

–  náhradu vynaložených nákladů spojených s uplatněním nároku (např. náklady právního zastoupení, hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce)

 

V případě soudního sporu pojišťovna zpravidla uhradí

–  náklady řízení o náhradě škody

–  náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit)

 

Základní pojištění lze účelně rozšířit na další rizika, která v souvislosti s konkrétní podnikatelskou činností mohou hrozit. Mezi standardní připojištění patří zejména:

–  škody na cizích věcech užívaných pojištěným (např. stroje, pomůcky či jiné vybavení pořízené na leasing či v nájmu)

–  škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku (např. věci převzaté od zákazníků za účelem opravy, úpravy, čištění, uskladnění, úschovy apod. )

–   škody vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci – tzv čisté finanční škody (tj vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci poškozeného)

–  škody způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování

– náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

– regresní náhrady nemocenské

–  ochrana osobnosti (náhrada nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s neoprávněným zásahem do práva fyzické osoby na ochranu své osobnosti)

 

Pojištění profesní odpovědnosti

Pro vykonávání některých specializovaných činností je podnikatel ze zákona povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem své odborné činnosti. Tuto povinnost mají:

–  auditor, daňový poradce, účetní

–  advokát

–  zprostředkovatel pojištění

–  autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě

–  dražebník

–  oceňovatel majetku

–  zadavatel klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků

–  insolvenční správce

–  veterinář a veterinární technik

–  lékaři a zdravotnická zařízení

–  autorizovaná osoba

–  poskytovatel sociálních služeb

a další profese, jejichž povinnost sjednat pojištění je stanovena zákonem

 

 Odpovědnost členů statutárních a dozorčích orgánů (D&O)

Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu členům orgánů společnosti pro případ, že bude proti nim kýmkoli, včetně vlastní společnosti, vznesen nárok na náhradu finanční škody, kterou způsobili porušením svých povinností plynoucích z výkonu funkce člena orgánu společnosti. Porušení povinností je definováno zejména jako:

–  jakékoli porušení povinnosti,

–  zneužití důvěry při správě majetku,

–  nedbalost, omyl, opomenutí,

–  uvedení nesprávných údajů,

–  klamné prohlášení  apod.

S ohledem na skutečnost, že odpovědnost členů orgánů společnosti není omezena částkou čtyř a půl násobku měsíčního výdělku,  mohou dosáhnout finanční důsledky případné soudní žaloby značných rozměrů.

Pojištění managementu chrání jak soukromý majetek odpovědného manažera, tak i majetek samotné obchodní společnosti.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti má být proto koncipováno tak, aby pokrylo jak náklady spojené s právním zastoupením, tak také finanční ztrátu, jež může v případě úspěšné žaloby vzniknout.