Pojištění osob

Pojištění osob

Život a zdraví jsou bezesporu nejcennější hodnoty v našem životě. Přesto i přes nesporná zlepšení vnímání důležitosti role pojištění v této oblasti v porovnání s ostatními vyspělými státy zatím stále zaostáváme. Přitom pojištění osob za nás může celou řadu, především finančních, problémů vyřešit, a to zajištěním trvalých příjmů i v době jejich výpadku, ať už z důvodu vážného úrazu a následné invalidity, odchodu do penze po dosažení důchodového věku nebo zabezpečením rodiny po úmrtí jejího živitele.
Skupina pojištění osob zahrnuje různé druhy životních pojištění, důchodová pojištění, dále úrazová i cestovní pojištění.

 

Životní pojištění

Rizikové životní pojištění
Toto pojištění slouží k ochraně rodiny pro případ nenadálého úmrtí rodinného příslušníka. Uzavírá se na konkrétní dobu pojištění, během níž je pojistitel připraven uhradit případnou pohledávku banky. Pokud v průběhu pojištění nedošlo k pojistné události, uplynutím sjednané doby končí pojištění bez jakékoliv výplaty pojistitele. Výhodou rizikového životního pojištění je relativně nízké pojistné.

 

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění umožňuje zvýšenou ochranu při velmi vážných úrazech, a to pro případ
• smrti v důsledku úrazu
• trvalých následků úrazu
• denního odškodného po dobu nezbytného léčení
• denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu

 

Cestovní pojištění

Při cestách na zahraniční dovolenou získáte neocenitelnou pomoc při nejrůznějších onemocněních či úrazech, které se Vám mohou v zahraničí nečekaně přihodit, sjednáním cestovního pojištění. Jeho základní složku tvoří pojištění nákladů na léčebné výlohy, ale lze připojistit i další rizika, jako např.
• stornopoplatky za zrušení zájezdu, letenek či jízdenek
• pojištění zavazadel pro případ ztráty, poškození nebo zničení
• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému
• úrazové pojištění pro případ trvalých následků
Významnou výhodou komerčního cestovního pojištění jsou kromě zajištěné úhrady léčebných výloh pojistitelem také nepřetržité asistenční služby, jejichž speciálně školení pracovníci jsou připraveni poradit, jak v tísňových situacích postupovat, na jaké zdravotnické zařízení se obrátit, je-li nutné, zajistit hospitalizaci, kontrolovat průběh léčby, obstarat potřebné léky a zdravotnický materiál, tlumočit, zprostředkovat informace rodině, zorganizovat dopravu nezletilých dětí do ČR či při hospitalizaci zabezpečit pobyt člena rodiny.