Zveřejňování informací o udržitelnosti podle nařízení (EU) 2019/2088

Usilujeme o nezávislou strategii udržitelnosti, ve které v maximální možné míře zohledňujeme negativní dopady investičních rozhodnutí. Přitom důkladně zvažujeme představitelný vývoj v záležitostech životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení společnosti, který by ve skutečnosti nebo potenciálně mohl mít významné negativní dopady na hodnotu investice. Zvláštní pozornost je věnována těmto oblastem: nákup nebo pronájem kancelářských prostor, nákup obchodního vybavení, IT a firemní vozidla.

Prozatím nemáme dostatečně transparentní informace o pojistných produktech, abychom mohli adekvátně posoudit nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Neustále sledujeme další právní vývoj i opatření přijatá v pojišťovnictví a po obdržení příslušných informací budeme při poradenství našim klientům zvažovat možné negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

V rámci naší politiky odměňování průběžně analyzujeme obdrženou a přiznanou odměnu. Doposud nebyly zohledněny faktory udržitelnosti, protože to na našem trhu nebylo obvyklé. Pokud by další právní vývoj měl umožnit nebo vyžadovat zvážení těchto faktorů, prozkoumáme jeho použití na stávající nebo budoucí odměny a zajistíme odpovídající zveřejnění.

Stav: 10.03.2021